תקנון הארגון

תקנון עמותת א.ח.ה.ב - ארגון חברות ההסעה בישראל

ע.ר 58-039-251-2

סימן א': חברות

1. כחבר בעמותה תתקבל כל "חברת היסעים", אשר תחום  

    פעילותה הוא הסעות מיוחדות באוטובוסים ו/או אוטובוס 

    זעיר ציבורי ו/או תיירות, אשר התאגדה ואושרה על ידי 

    משרד  התחבורה, ואשר תגיש בקשה להתקבל כחברה 

    בעמותה.

2. מטרות העמותה

 • הסדרת היחסים בין חברות ההסעה החברות בעמותה, לרבות בין חברות העמותה לבין עובדיהן.

 • דיון בהסכמי עבודה למיניהם וקביעת תנאי עבודה של עובדי החברות בארגון חברות ההסעה.

 • השתתפות בדיוני גופים/פורומים ציבוריים ו/או אחרים שעניינם הסדרת נושאים שונים

 • בתחום התחבורה ו/או בתחום יחסי העבודה

 • ייצוג חברות ההסעה במו"מ בפני גופים/פורומים ממשלתיים; פורומים כלכליים ו/או ארציים; ארגוני עובדים ומוסדותיהם.

 • השתתפות בפעולות חקיקה בעניינים הנוגעים לתחבורה ולענייני עובדים.

 • הגנה על ענייניהם של חברות העמותה.

 • מתן שירות לחברות העמותה, כפי שהעמותה תראה לנכון.

 • עיסוק בכל נושא הקשור ו/או הנוגע לחברות הסעה.

 

3. סמכויות העמותה

    לצורך הגשמת מטרותיה, יהיו לעמותה הסמכויות הבאות:

 • לפעול כארגון מעבידים כאמור בחוק הסכמים קיבוציים –  תשי"ז 1957, אשר מוסמך לחתום על הסכם קיבוצי עבור כלל 

     המעבידים החברים בארגון.

 • להסדיר את היחסים בין חברות ההסעה החברות בעמותה, לרבות בין חברות העמותה לבין עובדיהן.

 • לקבוע ולבצע מדיניות בכל הנוגע ליחסי העבודה בחברות ההסעה, לרבות פעילות להסדרת היחסים בין חברות ההסעה לבין 

     העובדים בחברות ההסעה וארגוניהם, בין היתר במסגרת של חתימה של הסכם קיבוצי.

 • לעשות כל פעולה אחרת המכוונת להשגת מטרות העמותה

 

4. זכויות וחובות של חבר. 

 1.      חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה;

 2.      חבר העמותה זכאי להשתתף בכל פעולות העמותה וליהנות  משירותיה.       

 3.      הועד, באישור האסיפה כללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

 4.       פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד                    

           התקופה  שעד לפקיעת חברותו.

5. פקיעת חברות.

 (א) החברות בעמותה פוקעת – 

 • במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד- בגמר פירוקו;

 • בפרישתו מן העמותה ; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד 30 יום מראש;

 • בהוצאתו מן העמותה.

 (ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

 • החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

 • החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

 • החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

 (ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, 

       ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנות משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון 

       המעוות.

 

(6) מתן הודעות לחבר. 

      הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר ביד או ישלח בדואר רגיל אל מענו 

      הרשום בפנקס החברים או באמצעות מכשיר פקסימיליה, לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום       

      בפנקס החברים ו/או את מספר הפקסימיליה שלו.

 

סימן ב': האסיפה הכללית

 

(7) זמן ומקום.

      יוזמה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

 

(8) הזמנה. 

      אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום         

      לאסיפה. 

 

(9) תפקידים של אסיפה כללית רגילה. 

      אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ופעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי  

      שהגיש לה הועד , תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובועדת הביקורת.

 

(10) מנין. 

      אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה , רשאית 

      היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות. אם לא  נתכנס המניין האמור תוך 1/2 שעה מהזמן הנקוב בהזמנה , יהיו הנוכחים 

      רשאים לדון ולהחליט בתנאי שהמספר המינימלי של המשתתפים יהיה 11 איש לפחות. במידה ולא ישתתפו המינימום 

      הנדרש (11 איש) תידחה האסיפה בשבועיים ויהיה  מספרם אשר יהיה. 

 

(11) יושב ראש ומזכיר. 

      אסיפה כללית תבחר מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

 

(12) החלטות. 

    החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים , זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו 

     הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

 

(13) פרוטוקול. 

        מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

 

סימן ג': הועד 

(14) מספר החברים.

    מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.

 

(15) תקופת כהונה. 

 • הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול  להיבחר לוועד החדש. 

 • חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט 

     רגל.  

 

(16) השלמת הועד. 

 • נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד הכללית הקרובה; עד 

     למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך ולפעול כוועד. 

 • חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא 

    תפקידיו.

 

(17) ישיבות ועד. 

        הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהם ודרך ניהולן.

 

(18) החלטות.

         החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה 

          אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

 

(19) פרוטוקול. 

         הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

 

(20) זכות הייצוג. 

         הועד רשאי להסמיך שניים או יותר לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן 

         בתחום סמכותו.

 

סימן ד': ועדת הביקורת 

(21) תחולת הוראות. 

        הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

 

סימן ה': סניפים 

(22) הקמת סניפים וארגונם. 

        העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית , להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם. 

 

סימן ו': נכסים לאחר פירוק 

(23) העברת נכסים עודפים.

         פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר, שמשמעותו 

         בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ,ולא יחולק בין חבריה.

 

(24) שונות. 

        נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין  חבריה, 

        אסורה.

 

 

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו