הנחיות בנוגע לעובדים אשר מסרבים להתחסן

 

נשאלנו מהו הדין הקיים בכל הנוגע לנושא עובדים אשר מסרבים להתחסן, ומהם הכלים אשר קיימים בידי המעסיקים כדי להתמודד עם סוגיה זו.

 

 

הסוגייה מורכבת, ועדיין לא ניתן מענה מלא בתקנות או בפסיקה.

 

 

אמנם הוגשה כעת הצעת חוק, שמתייחסת גם לקריטריונים של אופי התפקיד, כמות האנשים שהעובד בא עמם במגע במסגרת תפקידו וכיו"ב, במטרה לגבש חובה להתחסן ואפשרות שלא להעסיק עובד המסרב להתחסן. יחד עם זאת, מדובר בשלבי חקיקה ראשוניים, וחקיקה כאמור טרם עברה.

 

 

למרות האמור, לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין ברוח קריטריונים אותם נציין בהמשך על פיהם מעסיקים יכולים לפעול ואשר מעידים על מגמה.

 

 

אנו סבורים, שעל המעסיקים לפעול בשני היבטים מקבילים:

 

לדעתנו, נכון לקיים הסברה בעניין חשיבות ההתחסנות, הסיכונים והבעייתיות הן אל מול לקוחות המעסיקים והן אל מול עובדים אחרים.

 

 

במקביל קיימת אפשרות לקבוע תמריץ חיובי – בונוס חד פעמי, הטבה חד פעמית כלשהי וכיו"ב.

 

צעדים אלה יאפשרו למעסיק להוכיח, ככל שיהיה צורך בכך, כי נקט באמצעים סבירים על מנת לנסות ולשכנע את העובדים להתחסן בטרם נאלץ לנקוט בהליכים אחרים, כפי שיפורט בהמשך.

 

 

לאחר ביצוע פעולות אלה, בהנחה שחלק מהעובדים ישוכנעו ויתחסנו, יוותרו עובדים אשר מסרבים להתחסן.

 

אנו מציעים, כי עובדים כאמור יזומנו לשיחה נוספת, אישית, בה יוסברו להם פעם נוספת הסיכונים והבעייתיות, וכן יימסר להם כי ככל שיעמדו על סירובם להתחסן, ולאור הסיכונים שפורטו, תשקול החברה כיצד נכון להתנהל עמם.

 

 

יצוין, כי בהתאם למספר החלטות של בתי הדין האזורים לעבודה עולה, כי במקרים מתאימים ייתכן שניתן יהיה להגביל את כניסתם של עובדים למקום העבודה, ובמקרים מסוימים, מעסיק אף יהיה רשאי לדרוש מעובד שלא התחסן להציג בדיקת קורונה שלילית מדי 72 שעות כתנאי להתייצבות לעבודה (בקשה שכזו תלויה בנסיבות ספציפיות ותפקידו של העובד, אופי עבודת המעסיק, ודורשת ייעוץ משפטי פרטני).

 

 

לאחר מכן, (בהנחה שלא ניתן להסתפק בהזזתם ממקום עבודתם הקבוע / בקשה להצגת בדיקת קורונה שלילית – בהתאם לייעוץ משפטי פרטני כאמור),  ולא במעמד אותה שיחה, ניתן, לדעתנו, לזמן עובדים אלה לשימוע על מנת לשקול אחת משתי האפשרויות: הוצאתם לחופשה ללא תשלום או סיום העסקה (שני הנושאים יידונו באותה שיחת שימוע).

 

 

עובד אשר יעמוד על סירובו להתחסן /  להציג בדיקות וכן יסרב לצאת לחופשה ללא תשלום, ניתן יהיה, לדעתנו, לפעול ולסיים את העסקתו.

 

 

עובד אשר יסכים לצאת לחופשה ללא תשלום, יש לקצוב את פרק הזמן, ובסמוך לסיומו לערוך שיחה רשמית נוספת ולברר מחדש האם החליט להתחסן.

 

 

חשוב ביותר לעגן בכתב ובאסמכתאות את כל האמור לעיל: הן את הפניה לעובדים, הן את פעולות ההסברה, הן את ההצעה לתמריץ חיובי, הן את השיחות האישיות עם עובדים אשר עומדים על סירובם , וכמובן את תהליך השימוע כפי שנדרש על פי דין.

 

 

אנו זמינים לכל שאלה או הבהרה נוספת, ככל שנתבקש.

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו