אושרה לקריאה שלישית הצעת החוק להארכת תשלום דמי בידוד לעובד שנעדר מעבודתו עקב בידוד.

במסגרת האישור קבעה הוועדה שורת צעדים לטובת ציבור העובדים והמעסיקים: פיצוי הורים שנכנסו לבידוד בעקבות ילדיהם רטרואקטיבית מתחילת השנה, הפחתת מספר ימי המחלה שיופחתו לעובד החייב בבידוד, שיפוי מעסיקים בגין שכר עובדים שנכנסו לבידוד בעקבות נסיעה לחו"ל מטעם העבודה, והגדלת אחוז שיפוי ההוצאות הנלוות המשולמות לעובד. לצד אלה, כולל החוק גם את המתווה המוגדל לתשלום לנשים בהיריון

לאחר שעות דיון ארוכות, והצבעה על הסתייגויות רבות, ועדת הכספים בראשות ח"כ אלכס קושניר אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס' 6), התשפ"א – 2021.

פרק ו'1 לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 קבע הסדר לעניין תשלום דמי בידוד לעובד שנעדר מעבודתו עקב חובת בידוד שחלה עליו או עקב שהותו בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו.  חקיקת פרק זה באה לנוכח פסיקת בית המשפט העליון, שלפיה לא ניתן להתייחס לאדם השוהה בבידוד כ"חולה" ולהחיל עליו את חוק דמי מחלה. ההסדר האמור נקבע  כהוראת שעה עד ל-31 במרס 2021. עקב פיזור הכנסת, הוארכה תקופת הוראת השעה מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, ופקעה ביום 6.7.2021.

בהצעת החוק הנוכחית, נקבעה הארכה, עד 31.10.2021 לתוקפו של הסדר תשלום דמי בידוד לעובד שיעדר עקב בידוד, תוך קביעת מספר שינויים שיחולו ממועד תחילתו של חוק זה. שינויים אלה קשורים בעיקרם למי שקיבלו חיסון מפני נגיף הקורונה וכן למחלימים ממחלת הקורונה. החיסון הביא לשינוי מדיניות של משרד הבריאות לעניין חובת הבידוד שחלה על מי שילדו בבידוד: בעוד שקודם לכן הורו הנחיות משרד הבריאות כי על ההורה לשהות בבידוד אף שאינו חייב בבידוד, הרי שכיום ככלל (למעט במקרים מסוימים), מי שחוסן לא חייב לשהות בבידוד, וממילא לפי פרק ו'1 המקורי לא היה זכאי לדמי בידוד. כמו כן, מוצע בהצעת החוק להבחין לעניין היקף הזכאות בין סוגים שונים של עובדים שחייבים בבידוד, בשל נסיבות הבידוד. להלן עיקרי השינויים:

נקבעה הבחנה בין עובד שחלה עליו חובת בידוד רגילה, ובין "עובד שהוא הורה מלווה" ו"עובד בבידוד מזכה". בעוד שעובד שהוא הורה מלווה ועובד בבידוד מזכה  יהיו זכאים ל-100% מדמי הבידוד אך יופחתו להם עד 3 ימי מחלה, הרי שעובד השוהה בבידוד שאינו עובד בבידוד מזכה יהיה זכאי רק ל-75% מדמי הבידוד, אך יופחתו לו לא יותר מ-3 ימי מחלה. בנוסח החוק המקורי שהוגש לוועדה נקבע ההפחתה בגין עובד בבידוד מזכה על 4 ימי מחלה, אך לדרישת חברי הוועדה נקבע כי בהתאם להפחתת ימי הבידוד הדרושים ל-9 ימים, יופחתו גם ימי המחלה, ויעמדו על 3 כאמור.

 

ל"הורה מלווה" נחשב עובד שאינו חייב בבידוד – מאחר שהוא מחלים או מחוסן –  אם הוא הורה לילד החייב בבידוד שלא בשל כך שחזר מחו"ל או בשל מחלת הקורונה, ובכפוף לכך שנמסרה הצהרה כי ההורה האחר של הילד לא נעדר מעבודתו או מעיסוק במשלח ידו בשל הבידוד בימי היעדרותו של העובד, וזאת אף אם העובד עצמו אינו שוהה בבידוד. מאחר וההורה המלווה אינו נדרש לשהות בבידוד, נקבע כי יתאפשר לשני הורים מלווים להיעדר, לפי בחירתם, לסירוגין בשל בידוד של ילדם, כשהפחתת יום אחד מימי הבידוד והפחתת עד שלושה ימי מחלה יחושבו בעד שניהם יחד. נקבעה החלת הזכאות לדמי בידוד להורה מלווה באופן רטרואקטיבי החל מיום 1.1.2021. תנאי לזכאות זו היא הצגת תעודת מחוסן או מחלים.

 

לעומת זאת, אם ההורה העובד שוהה בבידוד בשל חובת הבידוד של ילדו החייב בבידוד שלא בשל כך שחזר מחו"ל או בשל מחלת הקורונה, ובכפוף לכך שנמסרה הצהרה על ההורה השני כאמור, הוא ייחשב כ"עובד בבידוד מזכה". גם הורה של ילד החייב בבידוד ששוהה עמו בבידוד בעצמו חייב בחובת בידוד, ייחשב ל"עובד בבידוד מזכה"

 

ל"עובד בבידוד מזכה" ייחשב גם מי שחלה עליו חובת בידוד למרות שהוא מחוסן או מחלים, או עובד קטין שחלה עליו חובת בידוד, או חייב בבידוד שטרם קיבל את מנת החיסון השניה, או חייב בבידוד שמסיבה רפואית מוכרת נמנע ממנו להתחסן או שאין המלצה של משרד הבריאות לחסנו. בנוסף החוק מתייחס גם למי שקיבל את מנת החיסון השנייה אך טרם חלפו שבעה ימים מאותו מועד.

 

החוק מגביל את הזכאות לדמי בידוד רק עד התקופה המזערית שלאחריה ניתן יהיה לצאת מבידוד בכפוף לביצוע בדיקות קורונה (כלומר, לפי התיקון לצו בידוד בית – 7 ימי בידוד לכל היותר, במקום 14 ימים).

 

בנוסף כולל החוק תיקונים לעניין זכות המעסיק לשיפוי, כך שסך כל עלויות המעסיק שיובאו בחשבון לעניין השיפוי לא יעלו על 130% משווי דמי הבידוד ליום ששולמו לעובד ישירות – במסגרת הנוסח המקורי נקבע השיעור ל-125%, אך לאחר שמיעת עמדת המגזר העסקי, ובהסכמת משרד האוצר, קבעה הוועדה את השיעור על 130% כאמור. עוד נקבע כי יום היעדרות אחד שבעדו אין משלמים דמי בידוד ואין מקבלים שיפוי, הוא יום עבודה מלא.

 

תיקון נוסף שהוכנס לדרישת הוועדה קובע כי בכל הנוגע לתשלום על ימי בידוד בגין נסיעה לחו"ל בשליחות המעסיק, מצב בו עד היום קיבל העובד את התשלום מהמעסיק וזה לא היה זכאי לשיפוי, מעתה יהיה זכאי המעסיק לשיפוי של בגין תשלום זה, בהתאם למתווה החוק. במסגרת זו לא תהייה הבחנה בין מחוסנים ושאינם מחוסנים, נציגי הממשלה ציינו כי העדר ההבחנה נובעת מעניינים טכניים המקשים על ביצוע הבחנה כזו.

 

תיקון נוסף שהוכנס במסגרת החוק קובע כי הבקשות בגין שיפוי עבור דמי הבידוד, יוגשו עד 90 ימים מתום ימי הבידוד של העובד, במקום 60 ימים בלבד עד כה.

 

בנוסף התווסף במסגרת החוק התיקון הנוגע להגדלת התשלום לנשים בהיריון שהיו מובטלות בחודש יוני, במסגרת דמי הלידה להן הן זכאיות. במסגרת כך נקבע כי נשים אלה, יקבלו תשלום נוסף השווה ערך לתשלום בגין 18 ימי דמי לידה, שהם שווי ערך ל-15% מגבוה דמי הלידה, ואלה יהוו תוספת שלא תחשב להכנסה. בנוסף היולדת תוכל לקבל מקדמה של כ-50% מהסכום הכולל, עוד טרם לידתה.

 

יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר: "הבשורה המשמעותית ביותר היא שאנחנו מאפשרים להורים שנכנסו לבידוד בעקבות הילדים שלהם, החל מתחילת השנה להיות זכאים לפיצוי על דמי הבידוד. הורים שלא קיבלו במשך חצי שנה כסף על ימי הבידוד, יוכלו להגיש ולקבל. מעבר לזה, היות שימי הבידוד צומצמו ל-7 ימים, אנחנו גם מצמצמים את ימי המחלה הנדרשים מהעובדים, מ-4 ל-3 ימים. הגדלנו את הטווח למעסיקים מ-60 יום ל-90 ויום, בנוסף כל עובד שישלח לחו"ל ע"י המעסיק ויצטרך להיכנס לבידוד בשל הוראות הממשלה, יקבל פיצוי מלא, בהתאם להוראות הקבועות בחוק. בנוסף אנחנו מגדילים את האחוזים של ההוצאות הנלוות של העובד מ-25% ל-30%, זה בעיקר הפרשות פנסיוניות, וכמובן המתווה המוגדל של נשים בהיריון יכנס בתוך החוק הזה".​

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו