ICE

מבצע "מנהיג דרך" לבדיקת תקינות אוטובוסים ורכבי הסעות התקיים בשיתוף ניידות הבטיחות של משרד התחבורה, הרלב"ד, ומשטרת ישראל. מאות אוטובוסים ורכבי הסעות נבדקו, 57.7% מסך כלי הרכב שנבדקו נמצאו תקינים.